Yrityshaku
Hae yritystietoja nimen, paikkakunnan, osoitteen, toimialan tai palvelun avulla.

Yleiset sopimusehdot

Suomen Yritysrekisterin yleiset sopimusehdot

1. Soveltuvuus
1.1 Tässä mainittuja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Yritysrekisterin (jäljempänä yhtiö) tarjoaman hakemistopalvelun rekisteröinti- ja ylläpitomaksun suorittaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen asiakasyrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin.

2. Sopimuksen synty
2.1 Sopimus syntyy, kun asiakas on tilannut rekisteröitymisen yhtiön tietokantaan täytettyään rekisteröitymislomakkeen ja lähetettyään sen yhtiön asiakaspalveluun. Mikäli asiakas on tilannut rekisteröitymisen yhtiön toteuttaman puhelinmyynnin kautta, tai asiakas on itse ottanut puhelimitse yhteyttä yhtiön myyntiin, syntyy sopimus asiakkaan suullisesti tilattua rekisteröitymisen puhelimitse. Kaikissa tilausmuodoissa asiakkaalle toimitetaan sertifikaatti tai tilausvahvistus josta asiakas näkee yhteisöstään tietokantaan rekisteröidyt tiedot.

3. Sopimuksesta kieltäytyminen
3.1 Yhtiö voi kieltäytyä kytkemästä tai kokonaan poistaa tietokannastaan tilauksen, joka asiasisällöltään selvästi loukkaa kolmansia osapuolia, on markkinointi- tai muun voimassaolevan lainsäädännön vastainen tai on muutoin epämääräinen. Tietojen poistaminen tietokannasta voidaan suorittaa myös jos asiakas ei ole maksanut rekisteröintimaksua maksukehotuksista huolimatta.

4. Osapuolten vastuut
4.1 Asiakas sitoutuu tilausvahvistuksen ja laskun saatuaan tarkistamaan omat tietonsa ja ilmoittamaan niissä mahdollisesti ilmenevät virheet 7 päivän kuluessa yhtiölle. Myöhemmin havaitut virheet eivät ole yhtiön vastuulla. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kaikki rekisteröityjä tietoja koskevat muutokset viipymättä yhtiölle heti muutoksen tapahduttua. Asiakas sitoutuu maksamaan rekisteröitymis- ja ylläpitomaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tai ensimmäisenä laskutuskautena maksun, jonka suuruus on hänelle ilmoitettu tilauksenteon yhteydessä. Asiakkaan saamastaan palvelusta maksamisen velvoite perustuu siihen, että hänen tietojaan luovutetaan tilausvahvistuksessa mainittujen tietojen osalta tietokannasta sovitulla tavalla. Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen goodwill-arvoa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

4.2 Yhtiö sitoutuu kytkemään asiakkaan tiedot tilauksessa mainittuun tietokantaan ja luovuttamaan ko. tietoja niillä perusteilla kuin tilauksessa on mainittu. Yhtiö vastaa ko. tietojen luovutuksesta tilauksessa mainitun laskutuskauden ajan sovittuina ajankohtina. Yhtiön vastuu rajoittuu aina yhden kuukauden ylläpitomaksun suuruiseen summaan. Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta mistään tietojen virheellisyyden perusteella asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Tekniset virheet, kuten asiakkaan tietojen virheet tai muut vastaavat huomautukset tulee esittää kirjallisesti yhtiölle informaation oikeellisuuden varmistamiseksi.

4.3 Yhtiö on oikeutettu tilapäisesti keskeyttämään palvelun tuottamisen, kun se on välttämätöntä teknisten tai ohjelmallisten parannustöiden, yritysselvitysten ja muutosten tekemiseksi. Yhtiö pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Yhtiö ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. Force Majoure tapauksissa yhtiöllä on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, jolloin yhtiöllä ei myöskään muodostu minkäänlaista korvausvastuuta. Yhtiöllä ei ole muuta laajempaa vastuuta palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa on mainittu.

5. Immateriaalioikeudet
5.1 Yhtiöllä on omistusoikeus sekä tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet kaikkiin tuottamiinsa palveluihin ja niiden osiin. Kaikki palveluun liittyvät ohjelmistot, tietokannat, hakemistot, oheispalvelut, oikeudet ja immateriaalioikeudet ovat yhtiön omaisuutta. Kolmannella osapuolella ei ole oikeutta käyttää palvelua, sen nimeä tai mitään näiden osaa kilpailevaan tai palvelua vastaavaan tarkoitukseen. Kaikkien yhtiön omistamien palvelujen sekä niiden osien kopiointi on kiellettyä. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa tietoja massakäytön estämiseksi.

6. Asiakastietojen käyttö
6.1 Yhtiö saa käyttää asiakastietoja paitsi tilauksessa mainittuun tarkoitukseen myös luovuttaa muihin yhtiön tytäryhtiöihin tai yhteistyökumppaneiden käyttöön luettelo-, numero-, hakemisto-, ja tietokantapalveluiden tuottamiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus oikeuksineen kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta.

7. Sopimuksen päättyminen
7.1 Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan.

7.2 Sopimuksesta asiakkaalle aiheutuvat kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut laskutetaan siten, että ensimmäinen erä laskutetaan heti kun sopimus on solmittu ja seuraavat erät aina uuden laskutuskauden käynnistyttyä.

7.3 Mikäli asiakas vaatii sopimuksen ennenaikaista päättämistä, poistaa yhtiö asiakkaalle merkityt lisäyritystiedot näkyvistä 14 työpäivän kuluessa. Tietojen poistaminen näkyvistä ei kuitenkaan vapauta asiakasta maksuvelvoitteesta jo alkaneen sopimuskauden osalta. Tietojen ennenaikaisesta poistamisesta huolimatta kuluvalta laskutuskaudelta jo suoritettua maksua ei palauteta asiakkaalle. Asiakasyrityksen perustiedot jäävät aina palveluun näkyviin.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ja sen velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman yhtiön kirjallista suostumusta.

8. Sopimuksen hinta
8.1 Asiakas maksaa yhtiölle tietojensa rekisteröinnistä yhtiön ylläpitämään hakemistotietokantaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen korvauksen tai kohdassa 4.1 määritellyn muun hinnan. Laskutuskausi on 12 kuukautta.
Toimittajan lähettäessä Asiakkaalle tilaajalahjan tai siihen rinnastettavan tuotteen, ja Asiakkaan halutessa palauttaa tuotteen, on Asiakas velvollinen tekemään palautuksen omalla kustannuksellaan. Tuotteen pitää olla avaamaton ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Mikäli liikelahja tai paketti on avattu, on Asiakas velvollinen maksamaan tuotteesta toimittajan osoittaman maksun.

9. Viivästyskorko
9.1 Mikäli asiakas ei maksa rekisteröitymisen jälkeen hänelle lähetettyä laskua eräpäivään mennessä, sovelletaan yliajalta 10% vuotuista viivästyskorkoa. Mahdollisista maksukehotuksista sekä perintätoimista aiheutuvista kuluista vastaa asiakas.

10. Riitojen ratkaisu
10.1 Tätä sopimusta koskevat riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sopimukseen ei kuitenkaan päästä kohtuullisessa ajassa, annetaan asia Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

11. Voimaantulo
11.1 Nämä ehdot tulevat voimaan 02.2.2005 alkaen ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot ja ovat voimassa toistaiseksi.